Wyłączenie odpowiedzialności

Stanley Black and Decker Inc i jej spółek zależnych i stowarzyszonych, w tym STANLEY Engineered mocowanie marki Masterfix, rękę, obsługi i / lub sterowania globalną sieć stron internetowych i stron internetowych, w tym www.emhart.com, www.emhartamericas.com , www.emhart.eu i www.stanelyengineeredfastening.com

Choć nieustannie poświęcamy wiele troski i uwagi kwestii zapewnienia dokładności informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej, firma Masterfix zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w odniesieniu do tejże. Wszelkie treści są dostarczane w stanie, w jakim są i w miarę dostępności. Firma Masterfix niniejszym wyraźnie wyklucza wszelkie zapewnienia lub gwarancje jakiegokolwiek rodzaju, w tym: wyraźne lub dorozumiane, w tym m.in. gwarancje co do wartości handlowej, przydatności do jakiegokolwiek określonego celu, braku naruszeń praw ub działania niniejszej strony internetowej lub jej treści. Firma Masterfix nie składa żadnego rodzaju oświadczeń ani zapewnień względem bezpieczeństwa niniejszej strony internetowej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie przesyłane informacje mogą zostać przechwycone. Firma Masterfix nie gwarantuje, że strona internetowa lub serwery, od których zależy dostępność niniejszej strony internetowej, ani komunikaty przesyłane przez firmę Masterfix drogą elektroniczną są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów.

Firma Masterfix ani żadne jej spółki stowarzyszone w żadnym razie nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, następcze, z tytułu ewentualnych kar umownych, szczególne lub przypadkowe (w tym m.in. szkody związane z utratą zysku, umowy, przychodu, danych lub z innego rodzaju okolicznościami skutkującymi przerwaniem działalności biznesowej) wynikającymi z korzystania lub braku możliwości korzystania ze strony internetowej lub jej treści lub z nimi związanymi, nawet jeśli firma Masterfix została poinformowana o możliwości ich wystąpienia

Niniejsza strona internetowa może zawierać łącza do innych stron internetowych pozostających poza kontrolą firmy Masterfix. Firma Masterfix nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści znajdujące się na tego rodzaju innych stronach internetowych. Firma Masterfix dostarcza tego rodzaju łącza wyłącznie dla wygody użytkownika niniejszej strony internetowej, a umieszczenie przez nią jakiegokolwiek łącza na niniejszej stronie internetowej nie powinno być rozumiane jako jakiegokolwiek rodzaju poparcie treści znajdujących się na tego rodzaju stronach internetowych wyrażane przez firmę Masterfix.

Prawa autorskie oraz wszelkie inne prawa własności w odniesieniu do treści zawartych na niniejszej stronie internetowej (w tym m.in. do oprogramowania, treści audio, wideo, tekstu i zdjęć) stanowią własność firmy Masterfix Products bv. Wszelkie prawa do treści niniejszej strony internetowej, które nie są wyraźnie przyznawane na mocy niniejszych warunków, są zastrzeżone. O ile nie określono inaczej, treści publikowane na niniejszej stronie internetowej mogą być powielane lub rozpowszechniane w niezmienionej formie wyłącznie w prywatnych celach niehandlowych. Wszelkie inne sposoby wykorzystywania treści niniejszej strony internetowej, w tym m.in. rozpowszechnianie, powielanie, modyfikowanie, wyświetlanie lub przesyłanie bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody firmy Masterfix jest surowo zabronione. Wszelkie informacje dotyczące praw autorskich i innych praw własności powinny zostać zachowane we wszystkich kopiach i rozpowszechnianych egzemplarzach treści.

Wszelkie materiały lub informacje przesyłane przez użytkownika za pośrednictwem niniejszej strony internetowej lub w związku z nią („Materiały użytkownika”) są traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone i stają się ze skutkiem natychmiastowym własnością firmy Masterfix podlegającą wszelkim zasadom prywatności opublikowanym na niniejszej stronie internetowej. Firma Masterfix może wykorzystać tego rodzaju Materiały użytkownika w dowolny sposób, w dowolnym miejscu na świecie, bez obowiązku wynagrodzenia użytkownika, w sposób nieograniczony żadnymi prawami moralnymi, prawami własności intelektualnej i/lub innymi prawami własności w odniesieniu do tego rodzaju Materiałów użytkownika.